Har forskningen glömt Football Management?

I en populärvetenskaplig artikel publicerad i Svensk Idrottsforskning förra året (2010) rapporteras från en pågående översyn av forskning om Football Management. Rubriken är Har forskningen glömt Football Management? Det är få företagsekonomiska forskare i Sverige som intresserar sig för ledning av fotbollsklubbar. Det är som om området är bortglömt. Visst finns det en del enstaka artiklar om olika aspekter, men det är näst intill omöjligt att hitta forskning som tar tag i den grundläggande frågan: hur kan ledningen öka effektiviteten i klubben?

Läget är oroande. Tror vi att det är nödvändigt med forskning om fysiologiska aspekter av fotbollen, är det lika nödvändigt med forskning om ledningsarbetet. Särskilt intressant är det att det inte verkar finnas någon forskning om sådant som kreativitet, innovation, entreprenörskap eller organisationsförändringar – trots att det kanske är just det som behövs i många klubbar.

Football Management – vad är det?

En bok av Sue Bridgewater med titeln Football Management auktualiserar frågan vad vi menar med begreppet Football Management. I en recension går jag rätt hårt åt boken. Orsakerna är flera. En är att författaren oreflekterat likställer Football Management med tränarskap. Detta kan jämställas med att vi med det allmänna begreppet Management bara skulle avse de operativa ledarna och inte diskutera något som har med ekonomistyrning, marknadsföring, finansiering, human resource management, osv., att göra. Så gör vi så klart inte. Istället använder vi begrepp såsom operations management, arbetsorganisation, första linjens ledarskap, eller dylikt, för att särskilja detta från management av hela organisationen. Bridgewater förstärker här en tendens hos många i fältet att tro att det viktiga när det gäller football management är tränarna. Jag skulle vilja hävda att det är precis det som är problemet. Istället för att fokusera så mycket på dom, borde vi fokusera ledningen av klubben. Först då kan vi få en mer seriös diskussion kring hur vi skapar framgångsrika fotbollsorganisationer.

Nåväl, begreppsliga definitioner är en sak. En annan än viktigare sak är att Bridgewater i praktiken hela tiden utgår från tränaren. Ett intressant alternativ hade varit att diskutera hur en klubb kan agera när det kommer till tränarskapet. Hur kan man till exempelvis stödja tränare, vilka arbetar i en turbulent och utsatt miljö? I Bridgewaters bok får vi inga svar. Vi får vänta ett tag till således.